Lecture Concert

이 한곡의 명작명연~*♬

미뉴엣♡ 2019. 12. 21. 05:51

 

                                           

 

 

 

 

                           ●★ 슈베르트 D.960 Piano Sonata - Sviatoslav Richter ★●

 

 

 

               오늘의 명작 명연은 슈베르트 ; <피아노 소나타  D.960> - 스비아토슬라브 리히터

               연주버젼입니다 이작품은 슈베르트 최후 유작으로 작품성이 높이 평가되는 슈베르트

               명작입니다 슈베르트 소나타 D.960, 그 작품성에 걸맞는 명연주라면 단연 러시안

               피아니스트 스비아토슬라브 리히터 연주버젼으로 특히 1악장의 명주제를 중심으로

               템포, 터치, 심미성에서 비교 분석해 볼때 스비아토슬라브 리히터(Sviatoslav Richter)

               의 연주완성도는 비교 우위적인 슈베르트 명작 명연으로 기록됩니다

 

 

 

 Franz Schubert

Piano sonata D.960

I. Molto moderato
0:00
II. Andante sostenuto
24:35
III. Scherzo. Allegro vivace con delicatezza
34:41
IV. Allegro, ma non troppo
38:35

Sviatoslav Richter
Studio recording, Salzburg, 6, 9 & 11.VIII.1972

 

 

 

                                            ● Classic Idea Minuette : 여세실 미뉴엣~*♬ ●

                                                       (Critique de Musique Classique)

'Lecture Concert' 카테고리의 다른 글

이 한곡의 명작명연~*  (0) 2019.12.24
이 한곡의 명작명연~*♬  (0) 2019.12.21
브람스 - 지네트 느뵈  (0) 2019.12.17
이 한곡의 명작 명연~*♬  (0) 2019.12.17
이 한곡의 명작 명연~*♬  (0) 2019.12.17